Adatkezelői nyilatkozat

A Julienne Kft. www.julienne.hu weboldalán alkalmazott sütikhez (cookiek) kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

A Julienne Kft., mint a  www.julienne.hu weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi, a weboldal működéséhez kapcsolódó rövid szöveges fájlok az un. cookiek, vagy sütik útján, az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

 1. Az Adatkezelő adatai

 

 • cégnév: Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • cégjegyzékszám: 01 09 264337
 • székhely: 1165. Budapest, Újszász u. 45/B. „O” épület
 • telefonszám: (+36-1) 401 4081
 • e-mail: info@julienne.hu

A továbbiakban: Julienne Kft., vagy Adatkezelő.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
 1. Az adatkezelés által érintett adatok köre

 

A weboldal működése során rövid szöveges, vagy számsorokból álló kódokat (süti/cookie) alkalmazunk. A sütiket a  webszerver hozza létre a böngészője segítségével, és azok az Ön gépén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookiek alkalmazásának céljai: a működés optimalizálása, a felhasználóbarát kialakítás biztosítása, tovább statisztikai célok.

A weboldalban a következő harmadik felektől származó cookie-k kerülnek alkalmazásra:

1. cookie megnevezése 2. cookie funkciója 3. lejárati ideje 4. harmadik féltől származó cookie esetén kitől származik
Google1P_JAR
HTTP cookie
Ez a cookie gyűjti a webolda statisztikákat és méri a konverziókat (vagyis az egyes felhasználók által az oldalon végrehajtott művelteket)  a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint 
https://policies.google.com/privacy
munkamenet végét követő 1 hónap Google LLC.
GoogleCONSENT
HTTP cookie
Google mapshez szükséges cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint https://policies.google.com/privacy  munkamenet végét követő 20 év Google LLC.

 

Google LLC. – mint külső szolgáltató – statisztikai célú cookie-jai kerülnek alkalmazásra. Felhívjuk a figyelmét, hogy a külső szolgáltató mind az oldal látogatásával kapcsolatos anonim (statisztikai célokat szolgáló) adatokat, mind az Ön által használt böngésző beállításaival, valamint az oldalon kifejtett aktivitásával kapcsolatos adatokat tárolhat (pl. az adott böngészőt használó milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mikor nézte meg).  Az említett kódok nem alkalmasak a Google, illetve az Adatkezelő általi közvetlen személyazonosításra, mivel a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag az Ön által használt böngésző szoftvert azonosítják. Ugyanakkor az említett adatok gyűjtése, és értékelése alkalmas lehet bizonyos a felhasználókhoz kapcsolódó jellemezők (pl. internet használati szokások) megállapítására, amelyek az alkalmazandó adatvédelmi szabályok szerint személyes adatoknak minősülhetnek.  

Tájékoztatjuk továbbá a Google LLC. az ezen és egyéb weboldalakról gyűjtött anonim információkat felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen. Ön jogosult rá, hogy a Google által alkalmazott cookie-kat letiltsa vagy személyre szabja. A Google által végzett adatkezelésről részletesebb információkat az alábbi weboldalon találhat: https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy

A Google által alkalmazott cookiekról itt lehet bővebb információt találni: https://policies.google.com/technologies/types

Kérdéseire az alábbi elérhetőségen kérhet további tájékoztatás:  data-protection-office@google.com 

 1. A cookiek letiltása

Ön bármely időpontban jogosult a cookiek alkalmazását a böngészőprogramjában általában letiltani, ebben az esetben viszont a weblapon keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások hozzáférése, egyes funkciók zavartalan használata korlátozottá válhat. Leggyakrabban a böngésző programok beállításai körében lehet törölni a sütiket a saját számítógépről, valamint annak alkalmazását is itt lehet letiltani pl.:

Edge: Beállítások/speciális beállítások/Adatvédelem és szolgáltatások/cookiek engedélyezése menüpont alatt; 

Chrome:  Beállítások/Speciális lehetőségek/Tartalombeállítások/cookie-k/összes cookie és webhely adat/összes eltávolítása .) 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsávban lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookiek alkalmazásával történő személyes adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti. Az „Elfogadom” gomb megnyomásával Ön hozzájárul, hogy az Adatkezelő a jelen  tájékoztatóban megjelölt adatok, információk rögzítéséhez szükséges, külső szolgáltató (Google LLC.) által alkalmazott cookiekat  használjon a weboldalon.

5.2. Az adatkezelés célja: 

 • a weboldal zavartalan, funkcionális működésének biztosítása;
 • az Ön, mint felhasználó (pontosabban az Ön által használt böngésző) azonosítása
 • a statisztikai célú cookiek esetében látogatottsági információk gyűjtése, amelyek útján az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e;
 • az egyéni felhasználók beazonosítása, biztonsági okokból

A weboldalról begyűjtött cookie információk segítségével jobban megismerhetőek a weboldallal kapcsolatos használati szokások, továbbá lehetőség nyílik információkat elemezni és ezzel is elősegíteni a weboldal szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez használja fel.

 1. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

6.1. Az Adatkezelő informatikai szolgáltatóval szerződött, amely szolgáltató biztosítja az Adatkezelő weboldalának működése körében képződő adatok tárolását (külső tárhely)  

6.2. A Google-től származó cookiek tekintetében külső szolgáltatóként az alábbi társaság működik közre:

 • cégnév: Google LLC. 
 • cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States
 • elérhetőség: data-protection-office@google.com 

A Google LLC. regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek , így az irányába történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve.

6.3. Adattovábbítás harmadik (EU-n kívüli) országba

Az Adatkezelő nem végez az Európai Unión kívülre irányuló adattovábbítást

A Google-től származó cookiek használatával összefüggésben a korábbiakban megjelölt adatok a Google LLC. saját adatkezelési szabályai szerint a szerveire (adott esetben tengeren túli szervereire) is kerülhetnek, ugyanakkor a Google LLC., regisztrált tagja az EU-USA között létrejött un.  adatvédelmi pajzs egyezmény mechanizmusának, amely folytán az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az adattovábbítás nincs további feltételhez kötve

 1. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik róla továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen. 

Az Adatkezelő az általa bevont adatfeldolgozókkal kötött megállapodásaiban is a megfelelő intézkedések megtételét szerződési kikötésként szerepelteti, és az ennek megfelelő gyakorlat kialakítását megköveteli, adott esetben ellenőrzi.

 1. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes; 
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.
 1. Jogorvoslati jogok

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:  (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre. 

A Julienne Kft. elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.   

A Julienne Kft. fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezeléssel összefüggő belső folyamatai, illetve az azokat szabályozó normatív előírások változásának függvényében a szükséges esetekben és mértékben, az érintettek külön előzetes értesítése nélkül megváltoztassa.